[email protected]0207353320
Marckwort Oy

Blogi: Miten onnistua kouluttajana?

Kun kysyn kouluttajakoulutuksiini osallistuvilta, mitä asioita he pitävät olennaisina, jotta koulutus on onnistunut, saan usein samankaltaisia vastauksia.

Mitä kouluttajakoulutuksiini osallistujat vastaavat?

Yllättäen itse koulutettavan asian hallitseminen ei ole heillä listassa ensimmäisenä. Asian ja substanssitiedon hallinta kuuluu tärkeänä osana kouluttajalle, ja monen mielestä se onkin perusedellytys onnistuneelle koulutukselle. Itse substanssiasian hyvin hallitseva ei kuitenkaan välttämättä ole sen asian paras kouluttaja.

Osallistujien vastauksissa toistuvat usein seuraavanlaiset asiat: koulutuksen looginen tai selkeä rakenne ja eteneminen, hyvin suunniteltu kokonaisuus, kouluttajan koulutustaidot, selkeä puhe ja loogisuus, tavoitteellisuus ja kertaus, innostuneisuus, selkeä materiaali sekä koulutettavien vuorovaikutus ja osallistaminen.

Osallistujien antamat vastaukset voi jakaa seuraavaan kolmeen osaan – joista koostuu onnistuneen koulutuksen kulmakivet:

 1. Kouluttajan vuorovaikutustaidot. Kouluttaja luo oppimista tukevan turvallisen ilmapiirin, jossa oppiminen ei ole pelkästään yksisuuntaista puhetta, vaan sopivaa keskustelua, havainnointia, kokeilua, kysymyksiä, keskittymistä, innostumista ja oivalluksia. Hyvä kouluttaja osaa motivoida, innostuu muiden oppimisesta, on itse innostunut muiden opettamisesta sekä auttamisesta, ja osaa hallita ryhmän toimintaa. Hän osaa luoda oppimista tukevan ilmapiirin ja auttaa koulutettavaa keskittymään aiheeseen. Hyvä kouluttaja luo heti koulutuksen alussa mukavan ja sosiaalisen tunnelman, jolloin osallistujilla on turvallista kysyä ja kommentoida. Koulutuksen aikana kouluttaja käyttää oppimista tukevia ja kooltaan vaihtelevia ryhmäkeskusteluja ja tehtäviä. Hän myös osaa ohjata ryhmien toimintaa siten, että tavoitteena on oppiminen ja osaaminen.
 • Pedagogiset taidot. Mitä tarkoitetaan pedagogisilla taidoilla? Miksi toiset opettajat ovat hyviä, onnistuvat opettamaan niin, että oppilaat oppivat? Hyvät pedagogiset taidot eivät kaikilla synny automaattisesti, mutta niitä voi opetella ja oppia lisää. Useat eri työkalut ja tiedot oppimisesta ja oppimisen vahvistamisesta auttavat kouluttajaa kokeilemaan erilaisia opetuksen keinoja ja kehittymään koko ajan paremmaksi oppimisen mahdollistajaksi. Tärkeitä taitoja yrityksen kouluttajalle ovat perusteellinen valmistautuminen ja suunnittelu, onnistunut koulutuskokonaisuus, vaihtelevat opetusmenetelmät, oman toiminnan arviointi ja opetusmenetelmien kehittäminen. Jokainen koulutukseen osallistunut tietää, että harvemmin oppiminen on tehokasta, jos asiat käydään listamaisesti läpi PowerPointilta monotonisena yksinpuheluna.

 • Osallistujille kohdistettu koulutussuunnitelma. Selkeä, looginen, hyvin suunniteltu sisältö tai materiaali – nämä kohdat ovat niitä, jotka melkein jokainen ilmoittaa toivovansa hyvältä koulutukselta. Monissa koulutuksissa onkin olemassa pedagogien tekemä toimiva koulutussuunnitelma, mutta toisissa kouluttaja jätetään yksin kouluttamattomana tekemään materiaali ja suunnitelma. Tähän tarvitaan aikaa ja osaamista.  

Mitä on tärkeä huomioida koulutussuunnitelmaa laatiessa?

 • Kohderyhmä: Ketkä osallistuvat koulutukseen? Selvitä osallistujien tausta ja osaamistaso ennen kuin alat laatia koulutussuunnitelmaa.
 • Määritä koulutuksellesi selkeä tavoite. Onko koulutuksen tavoite kirjattu sellaisessa muodossa, että osallistuja tietää mitä koulutuksen jälkeen hallitsee, mitä pystyy tekemään itsenäisesti, mitä tietoja hänellä on ja mistä hän löytää lisää tietoa aiheesta? Tavoite tulee olla saavutettavissa, selkeä, ymmärrettävä ja linjassa opetusmenetelmien kanssa. Se voi myös olla mitattavissa. Määritä tai selvitä etukäteen onko koulutuksen tarkoitus jakaa tietoa, auttaa ymmärtämään asiaa, aikaansaada muutosta toiminnassa tai käyttäytymisessä tai saada osallistujia analysoimaan ja luomaan uutta.
 • Kirjaa koulutussuunnitelma oppilaslähtöisesti.
 • Laadi opetussuunnitelma on moduulimuotoon. Jokaisen moduulin alussa on motivoiva osuus, opetettava asia on selkeä ja pedagoginen ja osion lopussa on kertausosio ja mahdollinen testi.
 • Opetusmenetelmät on mietitty ja ne kirjataan koulutussuunnitelmaan: miksi opetat, mitä opetat ja miten opetat tietyn asian. Koulutussuunnitelmassa on mukana aktiviteetteja aiheen reflektoinnille, omatoimiselle työskentelylle, kertauksille, keskusteluille ja muille oppimista tukeville menetelmille. Näistä voi ja saa joustaa, kunhan ei jousta aina niin, että luento-osuus venyy puuduttavan pitkäksi ja harjoitteet sekä muistamista tukevat menetelmät jätetään kokonaan toteuttamatta.
 • Opetussuunnitelmaa tukee toimiva oheismateriaali. Hyvässä koulutussuunnitelmassa erotellaan ohjekirja tai manuaali opetusmateriaalista. Useissa paikoissa PowerPoint joutuu toimimaan kummassakin roolissa ja näin ollen siitä tulee liian tietoa täynnä oleva esitysmateriaali, joka tekee hyvästäkin kouluttajasta listojen läpilukijan. Onnistunut koulutus vaatii oman materiaalin koulutukseen ja oman tiedon etsimiseen. Hyvä havainnointi- ja opetusmateriaali, työkirja, harjoitukset, verkkokurssi, liitteet, videot ja muu opetusta tehostava materiaali on suunniteltu tukemaan oppimista.
 • Hyvä visuaalisuus ja tarinallisuus toimivat paremmin kuin irralliset yksityiskohdat ja listamaiset faktalistat.
 • Koulutussuunnitelmassa on tilaa myös itseopiskelulle ja tätä voidaan tukea videoilla tai verkkomateriaalilla.
 • Asiantuntijakouluttaja on varannut tai hänelle on annettu tarpeeksi aikaa sekä tietoa hyvän opetussuunnitelman laatimista varten. Samaa suunnitelmaa voi yrityksessä käyttää myös muiden asiantuntijakouluttajien koulutuksissa ja sitä voidaan analysoida ja kehittää edelleen palautteiden perusteella. Asiantuntijakouluttaja säästää aikaa ja saa varmuutta omien koulutusten toteutukseen osallistumalla kouluttajakoulutukseen, josta saa selkeän mallin sekä työkalut onnistuneiden koulutusten suunnitteluun.

Mitä sinulle tulee mieleen onnistuneesta koulutuksesta?

Mikä sinun mielestäsi edesauttaa omalla kohdallasi koulutuksen onnistumista ja oppimista? Haluatko jakaa muille ajatuksesi tai kokemuksesi onnistuneesta koulutuksesta? Käy kommentoimassa LinkedIn sivuillamme.

Etsitkö itsellesi tai organisaatiollesi kouluttajakoulutusta?

Ota yhteyttä – sovi kanssamme tapaaminen tai pyydä tarjous.


Kirjoittaja: Selene Marckwort, FM, NLP Master Trainer, Certified Business Coach.

Pääkouluttajamme, jolla on yli 30 vuoden koulutuskokemus. Selene on kouluttanut lukuisia asiantuntijakouluttajia eri alojen organisaatiossa. laatinut yrityksille koulutussuunnitelmia sekä kirjoittanut kouluttajille ja esiintyjille ’Kehitä esiintymistaitoja’ -kirjan.